Arbo & Milieu

''Materialen en middelen''

Schoonmaken gebeurt vanzelfsprekend met schoonmaakmiddelen -en materialen. Ons bedrijf neemt al jaren zijn verantwoordelijkheid als het gaat om het milieu en Arbo technische normen en eisen. De door ons gebruikte middelen en materialen voldoen aan de vastgestelde normen en eisen. Desgewenst leveren wij van onze producten, een productfolder en een gevarenblad.

 

Onze vloer-, sanitair -en interieurreinigingsmiddelen worden geleverd onder ons private label.  

 

''Beleidsverklaring''

De directie van Schoonmaakbedrijf Heuvelman zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid. Tevens zal men het beleid mede richten op een zo goed mogelijke bescherming van het milieu.

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële schade en milieubelastingen (lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder) worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

Door Schoonmaakbedrijf Heuvelman wordt gestreefd naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties. Doelstellingen hiervoor zullen voor een termijn van drie jaar worden geformuleerd en uitgevoerd. Deze concrete doelstellingen zijn schriftelijk vastgelegd in een Arbo- en Milieujaarplan. Het Arbo- en Milieujaarplan wordt regelmatig in het overleg met alle belanghebbenden besproken.

Van iedere medewerker(ster) wordt in het kader van zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij/zij zijn/haar activiteiten, volgens het personeelshandboek uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het Arbo- en Milieubeleid. Om dit te bereiken worden door de werkgever middelen ter beschikking gesteld en voorlichting, instructies en richtlijnen gegeven.