Privacy Statement

Privacywetgeving GDPR / AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving GDPR in werking getreden. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, inNederland wordt ook de term AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gebruikt. Deze Europese wet heeft als doel de privacyvan individuen te beschermen en controle op persoonlijke gegevens terug te geven aan de betrokkene. Privacywetgeving is uiteraard nietnieuw. In Nederland kennen wij al de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat wel nieuw is, is dat dezelfde wet voor alle EU-lidstatengaat gelden. Daarnaast is de AVG op een aantal vlakken strenger dan vorige wetgeving.

 

Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V. besteedt veel aandacht aan de beveiliging van de verwerking van haar gegevens. Als organisatiedoet Heuvelman B.V. er alles aan om te opereren binnen de wettelijke kaders en neemt de organisatie de rol vanverwerkingsverantwoordelijke op zich. Heuvelman opereert volgens de kretologieën ‘’transparant’’, ‘’eerlijk’’, ‘’betrouwbaar’’, ‘’bewust’’ en‘’persoonlijk’’’. Uw privacy wordt gerespecteerd en uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan worden gewaarborgd. HeuvelmanB.V. is voortdurend op zoek naar verbetering en streeft er naar om processen continue af te stemmen op de wensen en behoeften van de(potentiële) gebruikers en/of afnemers. Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt daarom zorgvuldig en veilig uitgevoerd. Middelsdeze verklaring wilt Heuvelman B.V. u informeren over het proces omtrent gegevensverwerking.

 

 

Wanneer en op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Heuvelman B.V. verzameld en verwerkt ten behoeve van de gebruikersen/of afnemers, welke gebruik maken van onze website, diensten en producten. Deze verklaring heeft betrekking en is van toepassing op:

 • Potentiële klanten
 • Bestaande klanten en medewerkers van klanten
 • Eigen medewerkers
 • Sollicitanten
 • Overige zakelijke relaties

 

 

Hoe verzamelen wij deze gegevens?

Heuvelman B.V. verzamelt gegevens op de volgende manieren:

 • U (of een derde ten behoeve van u) neemt contact op via het contactformulier op de website, per e-mail, per brief, per fax of telefonisch wanneer u vragen heeft over onze website, dienstverlening en/of producten
 • U (of een derde ten behoeve van u) neemt contact op via vacatureformulieren op de website, per e-mail, per brief, per fax of telefonisch wanneer u bij ons solliciteert
 • U (of een derde ten behoeve van u) verstrekt gegevens aan ons voor het verstrekken van opdrachten of het sluiten van o.a. overeenkomsten
 • Een derde partij stuurt ons openbare gegevens voor het vergaren van informatie ten behoeve van u (adviseurs, overheidsinstanties, deurwaarders e.d.)
 • U bezoekt onze website
 • U bezoekt / meldt zich aan bij één van onze social media kanalen

 

 

Welke gegevens verwerken wij en met wat voor doel verwerken wij deze gegevens?

Heuvelman B.V. verzamelt dagelijks uiteenlopende gegevens. Deze gegevens zijn nodig om onze ‘’core business’’ uit te kunnen voeren.Het uitgangspunt is om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en uitsluitend de informatie te gebruiken wat van belang is voor hetuitvoeren van onze dienstverlening. Heuvelman B.V. verwerkt gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dezegegevens zelf aan ons verstrekt. Heuvelman B.V. verzamelt de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Titel / functie
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoon –en faxnummers
 • E-mailadressen
 • Rechtsverhouding tot anderen
 • Financiële gegevens
 • NAW-gegevens
 • CV / motivatiebrieven / achtergrondinformatie
 • VOG-verklaringen

 

Heuvelman B.V. verwerkt bovenstaande gegevens met de volgende doeleinden:

 • Het mogelijk maken om te kunnen communiceren
 • Het verwerken en in behandeling nemen van (offerte)aanvragen
 • Het verwerken en in behandeling nemen van opdrachtverstrekkingen
 • Het verwerken en in behandeling nemen van opmerkingen, verzoeken, klachten en overige vragen
 • Het verschaffen van informatie over onze producten en diensten
 • Het beheren van gegevens van (potentiële) klanten, opdrachtgevers en medewerkers
 • Het onderhouden van zakelijke en personele relaties
 • Het verwerken van sollicitaties / het aannemen van personeel
 • Het uit kunnen voeren van onze schoonmaakdienstverlening
 • Het verbeteren van onze producten en diensten
 • Het verbeteren van onze website

 

 

Website en Cookies

Heuvelman B.V. verzamelt diverse gegevens wanneer u de website bezoekt. Deze relevante informatie kan worden gebruikt voor onderandere het verbeteren van de website, het verbeteren van onze diensten en het delen van content op social media kanalen.Wanneer u de website bezoekt zal er gevraagd worden naar toestemming voor het gebruik en opslaan van cookies. Het staat u vrij omdeze te accepteren of te weigeren. Houdt er wel rekening mee dat de functies van onze website niet optimaal zijn wanneer u de cookiesniet accepteert. Daarnaast kunt u via de website contact opnemen door het verzenden van een e-mail of door te reageren op één van dedigitale contactformulieren.

 

 

Social Media

Heuvelman B.V. is actief op social media. Op deze social media deelt Heuvelman B.V. uiteenlopende informatie waaronder activiteiten envacatures. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij één van deze kanalen. Bij het aanmelden/volgen/lid worden geeft uautomatisch toestemming voor het openbaar maken en verwerken van bepaalde gegevens (profielnamen, voornamen, achternaam,contactgegevens, gelinkte social media accounts e.d.). Heuvelman B.V. wilt u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor dezichtbaarheid van uw gegevens op social media. Heuvelman B.V. is niet verantwoordelijk voor gegevensverwerking door deze partijen. Wijverwijzen u daarom ook naar de opgestelde privacyverklaring en maatregelen van deze partijen zelf.

 

 

Toegang en beveiliging van gegevens

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan door het toepassen van de juiste organisatorische en technische maatregelen. Zo heeft

Heuvelman B.V. er bewust voor gekozen om slechts bepaalde personen binnen de organisatie te autoriseren voor de toegang tot dezegegevens. Daarnaast besteedt Heuvelman B.V. veel tijd, geld en energie aan de beveiliging van haar ICT systemen en de processenrondom deze beveiligde datasystemen (beveiligde servers, firewalls e.d.). Alle gegevens worden uitsluitend op Nederlandse serversverwerkt.

 

Heuvelman B.V. kan binnen haar dagelijks werkproces gebruik maken van externe partijen die tevens aan gegevensverwerking doen.Denk hier bijvoorbeeld aan ICT-diensten, support/administratiediensten, adviesorganen en Arbodiensten. Heuvelman B.V. stelt hoge eisenaan deze partijen middels verwerkingsovereenkomsten.

 

Heuvelman B.V. informeert haar klanten en medewerkers ten alle tijden door middel van een verwijzing naar de privacyverklaring eneventuele ondertekening bij introductie / overeenkomst.

 

 

Juridische grondslag en verstrekking aan derden

Verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt op basis van de volgende juridische grondslagen; voor de uitoefening van eenovereenkomst (het uitvoeren van onze dienstverlening), gerechtvaardigd belang, uw toestemming en het nakomen van wettelijkeverplichtingen. Heuvelman B.V. zal daarom uw gegevens niet aan derden verstrekken mits;

 • U hier toestemming voor geeft
 • Het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is
 • Het wettelijke verplicht is

 

 

Bewaartermijn

Alle ingestuurde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zullen verwijderd worden zodra blijkt dat deze gegevens nietlanger nodig zijn voor het doel waarvoor ze eerder verwerkt zijn. Alle ingestuurde gegevens worden binnen 1 jaar verwijderd. Onderbepaalde omstandigheden is Heuvelman B.V. gerechtigd om de verwerking van uw gegevens te blijven voortzetten indien de verwerkingnoodzakelijk is om aan fiscale en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

 

Inzage en wijzigingen doorvoeren

Bij het verwerken van uw gegevens kunt u een beroep doen op uw rechten:

 • U kunt een verzoek doen om uw gegevens in te zien
 • U kunt een verzoek doen om uw gegevens aan te passen indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • U kunt een verzoek doen om vergeten te worden mits er geen omstandigheden van toepassing zijn waardoor Heuvelman B.V. toch uw gegevens moet bewaren of verwerken (bij o.a. wettelijke verplichtingen)
 • U kunt bezwaar maken of een verzoek doen voor het beperken van de verwerking mits er geen omstandigheden van toepassing zijn waardoor Heuvelman B.V. toch uw gegevens moet bewaren of verwerken (bij o.a. wettelijke verplichtingen)
 • U kunt een verzoek doen voor het ontvangen van uw gegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze om vervolgens de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke
 • U kunt een verzoek doen om een eerdere verlengde toestemming weer in te trekken. Onder bepaalde omstandigheden is
 • Heuvelman B.V. gerechtigd om de verwerking van uw gegevens te blijven voortzetten indien de verwerking noodzakelijk is voor
 • Heuvelman B.V. om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als u gegevens wilt inzien of wijzigen dient u een schriftelijk verzoek in te dienen via info@heuvelman-schoonmaak.nl. Daarnaast bent uverplicht zich persoonlijk te identificeren rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en richtlijnen.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle informatie in deze verklaring liggen bij Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V. Het is niet toegestaan om dezeverklaring (en onderdelen daarvan) over te nemen, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen zonder toestemming vanHeuvelman B.V..Heuvelman B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en adviseren u daarom ook dezeverklaring regelmatig te checken voor een update.

 

 

Vragen en opmerkingen

Indien u specifieke vragen en/of opmerkingen heeft over de privacyverklaring, hetzij regels en beleid omtrent de GDPR, dan kunt u zichrichten tot uw contactpersoon of directie van Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V. via het telefoonnummer 0182-615311. U kunt zichtevens tot ons richten per email via info@heuvelman-schoonmaak.nl. Heuvelman B.V. zal er alles aan doen om u de juiste informatie teverschaffen en uw vragen en opmerkingen serieus te behandelen. Indien u het gevoel heeft niet op de juiste wijze geholpen te zijn heeft uhet recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens